Fortuna Private Invest

Wij gaan voor groei!

Als verbonden agent van Shelter Investment Management22, rue de l’Industrie L-8399 Windhof (Koerich) Luxembourg  verwerken wij persoonsgegevens van  klanten. Verwerken heeft in dit kader een ruime betekenis, het omvat : het verzamelen, ordenen, bewaren, gebruiken, bijwerken, raadplegen, meedelen of wissen van gegevens.

Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en wij vinden dan ook dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk is. Onze medewerkers volgen daarom strikt de bepalingen van de  “Algemene verordening gegevensbescherming” die op 27 april 2016 door de Europese Unie werd uitgebracht .

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

De gegevens die we aan u vragen, hebben we voornamelijk nodig voor het opstellen van documenten en voor het ,via discretionair beheer, uitvoeren van verrichtingen. Het gaat daarbij onder andere over volgende gegevens:

  • persoonsinformatie (uw voornaam, naam, geboorteplaats en geboortedatum)
  • contactgegevens (uw adres, telefoonnummer en e-mailadres)
  • financiële gegevens voor de verwerking van betalingen (uw bankrekeningnummer)
  • gegevens over uw financiële situatie (inkomen en vermogen nodig om beleggingsprofiel en risicogevoeligheid te bepalen)

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens voor bemiddelingsdiensten inzake  vermogensbeheer en om u, al dan niet via direct marketing,  te informeren over de producten en diensten die wij aanbieden.

Verzamelen en verwerken voor bemiddelingsdiensten omvat :

  • een volledig klantenprofiel opmaken
  • een klantenrelatie beheren
  • diensten verlenen
  • antiwitwaswetgeving naleven
  • doorgeven van uw gegevens aan Shelter Investment Management om uw overeenkomst met  hen op te stellen en te beheren en om hen toe te laten om uit te voeren wat in hun specifiek privacybeleid is opgenomen.
  • doorgeven van uw gegevens aan de bankinstelling waar uw bankrekening wordt aangehouden waarop Shelter Investment Management het vermogensbeheer doet zoals vastgelegd in uw overeenkomst met Shelter Investment Management. Hiervoor verwijzen wij eveneens naar het privacybeleid van de betreffende bank.

Grondslagen voor onze gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken gegevens van klanten op basis van een contractuele relatie. Bepaalde gegevens moeten wij daarbij verplicht wettelijk opvragen, andere gegevens zijn onontbeerlijk om het contract te kunnen realiseren en uit te voeren.

Waar de verwerking niet essentieel is voor de contractuele relatie zoals bij communicatie en direct marketing, is ze gestoeld op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Hierbij zullen we steeds zorgen dat er een evenwicht bestaat tussen onze belangen en de belangen van de klanten waarbij deze laatsten altijd de mogelijkheid van verzet zullen hebben. Indien wij e-mailgegevens gebruiken om commerciële berichten te versturen zullen wij aan niet-klanten hiervoor steeds eerst toestemming vragen.

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij verzamelen persoonsgegevens voor ons eigen klantenbeheer en om door te geven aan Shelter Investment Management en aan de door u opgegeven bankinstelling voor het opstellen en beheren van contracten. Soms zijn wij echter ook wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan overheidsinstanties die het recht hebben om bepaalde gegevens op te vragen.

Doorgeven van gegevens aan externe dienstverleners in binnen- en buitenland

In principe worden uw gegevens niet doorgegeven aan externe dienstverleners van landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (landen Europese Unie + Liechtenstein + Noorwegen + IJsland). Indien dit om bepaalde redenen toch zou moeten gebeuren, leggen wij aan die buitenlandse dienstverleners de nodige verplichtingen op die de Europese Commissie heeft ingevoerd om u een passende bescherming te garanderen.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u steeds het recht om te weten welke gegevens dit zijn. Daartoe volstaat het om dit bij ons via brief te vragen. Gelieve deze brief te sturen ter attentie van onze ‘Gemachtigde voor de gegevensverwerking’ en er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon sturen.  Indien nodig kunt u onjuiste of onvolledige informatie laten verbeteren of aanvullen.

U kunt ook vragen om uw gegevens te wissen, uiteraard kan dit niet indien de wetgeving of andere reglementeringen ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.

U kunt ook volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

U kunt de  toestemming die u hebt gegeven om uw gegevens te verwerken op elk ogenblijk intrekken. Dit heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat moment plaatsvond op basis van uw eerder gegeven toestemming.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt ons eveneens laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens maximaal gedurende de periode die nodig is en die meestal door wettelijke of reglementaire bepalingen wordt vastgelegd.

Wijzigingen aan deze informatie over gegevensverwerking

Wij zorgen ervoor dat we ons privacybeleid steeds actueel houden, de meest recente versie vindt u op onze website.

Gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, wij nemen ook alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Contactgegevens

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze “Gemachtigde voor de gegevensverwerking” .

Fortuna Private Invest SA
Gemachtigde voor de gegevensverwerking
10 rue du Brill
L-8805 Rambrouch
Grand-Duché de Luxembourg

CONTACT

Meer informatie over onze producten en diensten?

Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.
Geef uw e-mail, uw naam, uw vraag en eventueel uw telefoonnummer op zodat we contact met u kunnen opnemen.

info@fortunapi.com

Fortuna Private Invest SA

10, Rue du Brill, L-8805 Rambrouch
Telefoon: +35 (0)2 621 349 887

Website ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever